I fra evighet

girl-445042_litenDu som leser disse ord, du er så evig høyt elsket av Far i himmelen. Han som er Gud og skaper av tiden, Han står selv utenfor tiden og ser oss fra evigheten. Vet du at akkurat du er Hans vilje? Du er skapt for kjærlighetssamfunn med Ham som er den rette Far:

«..han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.» Ef 3:15

Jesus som var i Guds skikkelse, valgte å bli et menneske og fornedret seg selv og ble lydig til døden på korset (Fil 2:6-8) for at du skal for alltid være i Hans kjærlige nærvær. Du er en sønn/datter som er planlagt av Gud fra evighet.

«For i ham (Kristus) har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.» Ef 1:4-6

laughter-449781_litenLøp inn i Hans kjærlige og ventende armer allerede i dag og lær Ham å kjenne du også. Å kjenne ham er det evige liv:

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Joh 17:3

«Og den herlighet som du (Faderen) har gitt meg (Jesus), har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Joh 17:22-24

«Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, ..» Pred 3:11a

Om du ikke allerede har sagt Ja til Jesus så kan du skynde deg å ta imot Ham som din elskede Herre og Frelser. Han som allerede har betalt for syndene våre på korset og har vist oss den største nåde og kjærlighet.

Last ned mp3: http://sttjelle.com/mp3/I_fra_evighet.mp3
Last ned mp4: http://sttjelle.com/video/I_fra_evighet.mp4
Last ned sangtekst: http://sttjelle.com/dok/I_fra_evighet.pdf

Barnekåret

good_father

Jesus sier i Joh 14:18 «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.»

Hvis vi strever med å se forskjellen mellom det Bibelen kaller den gamle og nye pakt, kan vi lett få en farløs ånd. Guds vrede er ikke over deg og meg i den nye pakt! Guds vrede traff Kristus på korset.

Det vil komme en vredens dag for de som avviste Guds frelsesvei gjennom troen på Jesus. Men i dag er Nådens og Frelsens dag!

Når en kristen tror at Gud lar vreden komme over ham når han faller og er ulydig, inviteres en farløs ånd. Den troende har problem å komme til Ham med frimodighet, der hvor all hjelp er å finne. Han vil alltid være usikker på sin status med Gud og leve med grader av frykt. Denne tilstanden får ham til å streve etter Guds aksept og kjærlighet. Et lovisk tankesett gjør seg fort gjeldende for å oppnå rett status med en hellig og vred Gud. «Kanskje Han kunne komme på andre tanker om jeg bare tar meg litt mer sammen»!

Kjære elskede bror og søster i Jesus, Guds vrede traff Kristus!! Hvor står det at vi kan gjøre den Hellige Ånd vred? Det står at vi kan gjøre Ham sorg. Det er en vesensforskjell på hvordan vi ser Ham.

La oss med frimodighet se at Gud elsker oss og inviterer oss inn til seg hver en stund. Selv etter ditt seneste fall. Hans nærvær vil forandre deg og dine handlinger/mønstre – ikke dine gjentatte forbedringsforsøk utenfor Hans nærvær.

La oss på grunn av Jesu Blod komme innfor nådens trone og finne miskunnhet. Du har fått barnekår og er sønn/datter!

«Far, tilgi meg for en hver grad av farløs ånd jeg har tillat å slippe til. Jeg omvender meg (fornyer mitt sinn) fra dette og ser at Du er min elskede Pappa!!❤»

Jeg vil glede og fryde meg i Herren

«Jeg vil glede og fryde meg i Herren, min sjel skal juble i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighets kappe, lik en Blikket_festetbrudgom som pryder sitt hode, lik en brud som pynter seg med sine smykker.»  Jesaja 61:10

Det er så stort å tro på Jesus og ha tatt imot Ham som sin Frelser. I det øyeblikket vi tar imot Jesus, blir vi født på ny i vår ånd og en ny skapning. «..det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt» står det i 2. Korinterbrev 5:17

Evangeliet blir blant noen omtalt som «nesten for godt til å være sant», men dette er en absolutt sannhet! Det er troende som ikke forstår dette og har problemer med å ikle seg den kledningen som Jesaja beskriver.

Noen sier: «Jesus døde for meg fordi jeg var en synder.» Jeg vil si det på denne måten: Jesus døde for meg fordi jeg var en bortkommen sønn. Han døde for å ta bort synden som skilte meg fra samfunnet med Ham. Det er viktig at vi ser forskjellen, ellers forstår vi ikke hvorfor Gud elsker oss og ville gi Sin eneste Sønn for oss. Gud skapte oss i Sitt bilde og ønsker å ha samfunn med oss. Han ønsker så veldig å være sammen med deg! For en god Gud og god Pappa!!

Ta imot Guds kjærlighet til deg, se hvem du er blitt nå når Jesus har kommet inn i livet ditt! Slutt med å tenke at du må gjøre èn ting til før Han kan elske deg. Vær Hans barn, vær Hans sønn/datter, vær elsket, vær tilgitt, vær forsonet, vær Hans!

Før vi kan «gjøre», må vi «være». For at et tre kan bære epler, må det først være et epletre. Jesus talte om at et godt tre ikke kunne bære dårlig Hilleren og blomster 14-05-2009 025frukt, og et dårlig tre ikke kunne bære god frukt. I overført betydning kan vi være et godt tre, men det er kun mulig ved å ikle oss Guds rettferdighet gjennom Jesus Kristus. Igjen, se hvem du er nå når du er født på ny.

Gud har kledd deg som tror på Jesus i frelsens kledning og i rettferdighetens kappe! Gled deg i denne rettferdigheten.
Bibel_Jesaja_61-10Merk at kledningen er gitt oss av bare Nåde, som en gave. Når du bærer denne kledningen av rettferdighet, begynner du å se at du i Jesus er fullkommen ren. Dette skaper igjen et indre ønske og en tørst etter å leve hellig og rent. Det er jo i din nye natur, naturlig å være hellig slik som Gud er hellig. Jo mer denne sannheten få virke i ditt hjerte, jo mer av rettferdighetens frukter vil komme til syne i ditt liv. Du biter ikke leppene lenger sammen for å prøve å produsere «epler» (gode gjerninger), nei det blir naturlig for deg, fordi kjærligheten flyter fra ditt hjerte etter å ha vært sammen med Ham. Det er Guds kjærlighet som er utøst i ditt hjerte ved Den Hellige Ånd (Romerbrevet 5).

Her strever som nevnt flere troende. Også jeg har kjent på denne kampen om å komme inn i troens hvile og se hvor rettferdig jeg er i Kristus. Paulus i Det nye testamente, nevner at vi skal gjøre oss «umak», for å komme inn i troens hvile. Jeg vet at en del feil forkynnelse, eller i beste fall «feilvinklet» forkynnelse, har bragt mange under lenker som hindrer dem å ta imot de gode nyhetene fra Evangeliet. Etterhvert som Gud har jobbet med mitt hjerte, har det løsnet, og jeg får virkelig fryde meg over Sannheten! Nå er det min lengsel og tørst å se andre komme ut i den samme friheten som Gud har allerede gitt oss i Sin Sønn!

Når jeg litt ovenfor skriver «..kjærligheten (som) flyter fra ditt hjerte etter å ha vært sammen med Ham», er det et så stort, livgivende og gledesfylt emne at det vanskelig kan forklares med noen setninger. Men kort sagt skjer forandringen vår i det å være sammen med Ham, hjerte til hjerte, og ta imot Hans ufattelige store kjærlighet!! Det er ved å være sammen med Jesus og Far i Den Hellige Ånd, at vi blir forvandlet til å bli mer og mer lik Ham. Dette skjer sammen med å lese Bibelen, Guds Ord som er levende.

Når vi leser Bibelen er det viktig at vi ber Gud om åpenbaring og rett bibelforståelse. Jeg opplever troende som tolker et bibelvers i 2 vidt forskjellige retninger. Dette skaper igjen mye frustrasjon blant Guds barn og er direkte eller indirekte skyld i at mange kristne går «bundet i lenker» så de ikke ser lyset fra Evangeliet. Derfor er det av helt enorm viktighet å kjenne og ha samfunn med Herren slik at Han kan tale til deg og åpenbare Sitt Ord for deg! Derfor advarer Gud i Ordspråkene 29:18: «Uten åpenbaring kommer folket på villspor, ..». Fariseerne og de skriftlærde var slike som studerte Skriften, men manglet samfunnet og åpenbaringen. Derfor endte de opp med å direkte være motstandere av evangeliet og den Jesus var.

Vi leser fra Romerne 6:20-23: «Den gang dere var slaver under synden, var dere ikke bundet av det som er rett. Hva slags frukt høstet dere av det? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

Bli opptatt med å se den store rettferdighet som Jesus har gitt deg og vær på denne måten «et godt tre».

Hør hvordan Dan Mohler beskriver dette i klippet under:

Hele hjertet

Den 11. juli 2014 filmet jeg noen sommerbilder mens jeg var på ferie i Åkra med tanke på en ny sang. Selve sangen viste sine første toner først på lillejulaften 23.des 2014. Jeg takker Jesus for at Han er min elskede Herre og Frelser! Tenk at vi hver dag skal få gjøre slik som Maria gjorde; sitte ved Jesu føtter og lytte til Hans Ord. Alt liv og fred strømmer ut fra denne plassen.

Last ned mp3: http://sttjelle.com/mp3/hele_hjertet.mp3

Lukas 10:38: Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham *i huset sitt.• 39 Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. 40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» 41 Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Jeg vil klynge meg til Jesus

Refrengteksten fikk jeg 15/2-14: «Jeg vil klynge meg til Jesus med alt som jeg er. Han ved Sin Nåde forvandler, forandrer meg her.»
Forslag til vers: «Her nede alt falmer og visner hen. Hvor skal du da på livsveien gå hen?»

Bilder og video er fra en vårtur nær Askøybroen 26/4-14 og utenfor hjemmet 27/4-14. Videokameraer er Canon 60D og Panasonic HC-V210.

Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham.

Last ned mp3: http://sttjelle.com/mp3/Jeg_vil_klynge_meg_til_Jesus.mp3